Nowy regulamin sklepu od 10.12.2014

Wraz z dniem 10.12.2014 zacznie obowiązywać nowy regulamin sklepu. Zapraszamy do zapoznania z treścią:

REGULAMIN

ArsExpo

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie www.arsexpo.com.pl (zwanego dalej „ArsExpo”).

 2. Administratorem jest Andrzej Nowacki ARS-EXPO s.c. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Oppmana 15, posiadający NIP: 779-001-58-37.

§ 2 Klienci i rejestracja

 1. Klientami ArsExpo (dalej „Klienci”) mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem serwisu, jak również pocztą elektroniczną na adres info@arsexpo.com.pl. W celu dokonania zamówienia za pośrednictwem serwisu ArsExpo, Klient powinien dokonać rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie, w którym winien podać swoje imię i nazwisko, login, adres e-mail, hasło, adresu na jaki ma zostać dokonana wysyłka oraz numer telefonu.

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres mailowy wskazany w formularzu zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

 4. Poprzez dokonanie rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z ArsExpo, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe.

 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w celu dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu ArsExpo.

 6. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzi historię jego działalności w ramach ArsExpo. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej ArsExpo. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

 7.  Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować ArsExpo, jeśli dane dostępu do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

 8. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. Dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach ArsExpo materiały bez zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na stronach ArsExpo w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń ArsExpo, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.

 9. Umowa pomiędzy Klientem a ArsExpo zostaje zawarta na czas nieokreślony, z chwilą dokonania rejestracji. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie. Klient może poinformować Administratora o chęci rozwiązania umowy w drodze mailowej na adres info@arsexpo.com.pl listownie bądź za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie ArsExpo.

§ 3 Zakupy

    1. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem serwisu Klient musi być zalogowany.

    2. W serwisie ArsExpo publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) i ich cenie. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).

    3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w serwisie produktów były zgodne z rzeczywistością.

    4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie ich do wirtualnego koszyka. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, jeżeli jest on inny niż wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz numeru telefonu. Zmiana adresu dostawy możliwa jest po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.

    5. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Administratora na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z informacją o terminie realizacji Zamówienia (tj. wysyłki Produktów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.

    6. Jeśli Administrator nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Administratora bądź uległ uszkodzeniu bądź utracie, wówczas Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

§ 4 Płatność

    1. Płatności dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.

    2. Klient ma możliwość osobistego odbioru Produktów oraz dokonania zapłaty w chwili ich wydawania w punkcie odbioru osobistego w Poznaniu, przy ul. Oppmana 15.

    3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych, Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane.

    4. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

    5. Dokonanie nabycia Produktu przez Klienta jest równoznaczne z żądaniem wystawienia faktury VAT. Faktura VAT zostanie wysłana wraz z zamówionym Produktem. Wszelkie inne ewentualne dokumenty rozliczeniowe, w tym faktury korygujące, będą wysyłane listem poleconym na adres podany przez Klienta.

§ 5 Dostawa Produktów

       1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Administratora jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

 1. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Produktu) jest uzależniony od ilości oraz dostępności produktu i wynosi do 15 dni roboczych.

 2. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta. Dotyczy to sytuacji, kiedy w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy nie ma możliwości dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

§ 6 Newsletter

    1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę Newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Klientów o Produktach, promocjach, konkursach i nowościach w ramach ArsExpo, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi Newsletter poprzez zmianę w ustawieniach swojego konta bądź wysłania rezygnacji na adres e-mail podany w stopce każdej wiadomości typu Newsletter.

    2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

    1. wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) do Użytkownika,

    2. czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

    3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter po uprzednim powiadomieniu Klientów korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny.

§ 7 Ochrona danych osobowych

       1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w  celach związanych z działalnością Administratora w zakresie ArxExpo, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług i Produktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 2. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

 3. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

       1. Produkty oferowane w serwisie objęte są gwarancją producenta wynoszącą 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

       2. Klient może złożyć reklamację wobec Administratora, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

       3. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej na adres info@arsexpo.com.pl lub w formie listu poleconego na adres Administratora.

       4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Serwisie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji. 

 3. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Administrator powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Administratora zwrotu tego Produktu.

 4. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania Produktu. O zamiarze odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować ArsExpo w drodze mailowej na adres info@arsexpo.com.pl. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza załączonego do każdej przesyłki. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. 

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot Produktu powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Klienta na koszt Klienta. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób wskazany przez Klienta, a w razie braku takiego wskazania, w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, ArsExpo poinformuje o tym wszystkich Klientów za pośrednictwem podanej przez nich poczty elektronicznej oraz umieści stosowną informację na stronach ArsExpo. Każdy z Klientów może odstąpić z tego powodu od umowy bez żadnych dodatkowych obciążeń. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Administratora. 

 2. Wszelkie usługi dodatkowe mogą być świadczone na podstawie odrębnych regulaminów.

 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat
facebook